Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.Трудови отношения.Социално осигуряване

Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските
2018-07-12
(Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 1991г., изм. ДВ. бр.55 от 12 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.59 от 23 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.59 от 9 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1993г., изм. ДВ. бр.38 от 6 Май 1994г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.103 от 5 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 9а се правят следните изменения:1. В ал. 2 след думата „графици" се добавя „могат да".2. Алинея 3 се изменя така:„(3) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да надхвърля нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б."
§ 2. В чл. 9б се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължителност на работното време по трудовия договор."
2. В ал. 2 думите „както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар" се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график."
§ 3. В чл. 9г думите „без превръщане на нощните часове в дневни" се заличават.
§ 4. В заглавието на раздел ІІ след думата „майчинство" се добавя „и синовяване".
§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и копие от акта за предаване на детето за осиновяване" се заличават;
б) в т. 2 думите „(осиновителката)" и „или копие от акта за предаване на детето за осиновяване" се заличават;
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 5:
„5. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;"
б) досегашната т. 5 става т. 6.
в) създава се нова т. 7:
„7. бащата или един от родителите на майката или бащата ползва отпуск при условията на чл. 163, ал. 10 КТ."
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 7 думите „и 6" се заменят с „и чл. 164б, ал. 1".
§ 6. Член 45а1 се отменя.
§ 7. В чл. 45б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(осиновителя)" и „(осиновителят)" се заличават.
2. В ал. 3 думите „(осиновителката)", „(осиновителят)" и „или копие от акта за предаване на детето за осиновяване" се заличават.
3. В ал. 4 думата „(осиновителят)" се заличава.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. бащата е лишен от родителски права или неговите родителски права са ограничени по установен ред;
2. детето бъде дадено за осиновяване;
3. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5.детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
6. майката продължи лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ;
7. детето почине;
8. трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.".
5. В ал. 6 думата „(осиновителят)" се заличава.
6. В ал. 7 думата „(осиновителката)" се заличава.
§ 8. В чл. 45в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
„4. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;";
б) досегашните т. 4 - 6 стават съответно т. 5 - 7.
§ 9. В чл. 45г се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпускът по чл. 163, ал. 10, изречение трето от КТ се ползва от един от родителите на майката или на бащата въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от удостоверението за раждане на детето, копие от препис-извлечение от акта за смърт на бащата и декларация съгласно приложение № 12. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на майката или на бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си."
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Майката има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл. 163, ал. 10, изречение трето от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните родители или от родителите на бащата, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат копие от удостоверението за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 7.
3. В ал. 4 думите „(осиновителката)" и „(осиновителя)" се заличават.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. детето бъде дадено за осиновяване;
2. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
5. майката продължи лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ;
6. детето почине;
7. трудовото правоотношение на майката бъде прекратено."
5. В ал. 6 думите „(осиновителката)" и „(осиновителя)" се заличават.
6. В ал. 7 думата „(осиновителката)" се заличава.
§ 10. Член 45д се отменя
§ 11. Член 46, ал. 10 се изменя така:
„(10) Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва след изтичането на срока на отпуска по чл. 163 или 164б КТ, но може да се ползва и когато преди него не е ползван целият или част от отпуска по чл. 163 или чл. 164б КТ."
§ 12. Член чл. 46б се изменя така:
„(1) Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б, ал. 1 и 5, изречение първо КТ се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката или на работника или служителя, който сам е осиновил детето, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и 5, изречение първо КТ не се разрешава, а ако е разрешен, се прекратява с писмено искане до предприятието или:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от съда;
3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. осиновителката или работникът или служителят, който сам е осиновил детето, са лишени от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред;
6. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
7. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
8. когато отпускът се ползва от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или осиновителя при условията на чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ КТ.
(3) Лицата, ползващи отпуск по ал. 1, са длъжни незабавно да уведомят работодателя си за настъпването на обстоятелствата по ал. 2.
(4) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и 5, изречение първо КТ се заявява и ползва в календарни дни."
§ 13. Създават се нови чл. 46в - 46е:
„Чл. 46в. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 2, изречение първо КТ се ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 10. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато осиновителят няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 2, изречение второ КТ се ползва от родител на осиновителката или осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване, копие от препис-извлечение от акта за смърт на осиновителя и декларация съгласно приложение № 10а. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на осиновителката или осиновителя няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(3) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ.
(4) Осиновителката има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164б, ал. 2 КТ и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ до изтичане на периода от 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
(5) Осиновителят, съответно родителят на осиновителката или осиновителя, може да прекрати ползването на отпуска по чл. 164б, ал. 2 КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи.
(6) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 КТ се прекратява:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от съда;
3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. когато детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. когато осиновителят е лишен от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред;
8. когато осиновителката продължи лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
9. когато трудовото правоотношение на осиновителката бъде прекратено.
(7) Осиновителят, съответно родителят на осиновителката или осиновителя, е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на обстоятелствата по ал. 6.
(8) Ползването на отпуска по чл. 164б, ал. 2 КТ не се прекратява, когато осиновителката ползва друг вид отпуск.
(9) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 КТ се заявява и ползва в календарни дни.
Чл. 46г. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 КТ се ползва от един от родителите на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ.
(3) Работничката или служителката, която сама е осиновила дете, има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл. 164б, ал. 3 КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните родители, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9.
(4) Родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от съда;
3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. когато детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. когато детето се отглежда от лице включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете е лишена от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред
8. когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, продължи лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
9. трудовото правоотношение на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, бъде прекратено.
(6) Родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се прекратява, когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, ползва друг вид отпуск.
(8) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 КТ се заявява и ползва в календарни дни.
Чл. 46д. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение второ КТ се ползва от един от родителите на работника или служителя, който сам е осиновил дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13а. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работника или служителя, който сам е осиновил дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение второ КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ.

(3) Работникът или служителят, който сам е осиновил дете, има право по всяко време да оттегли даденото от него съгласие по чл. 164б, ал. 5, изречение второ КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от неговите родители, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение първо КТ. Към заявлението до предприятието, в което той работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9.
(4) Родителят на работника или служителя, който сам е осиновил дете, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от съда;
3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. когато детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. когато детето се отглежда от лице включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете е лишен от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред
8. когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете продължи лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение първо КТ;
9. трудовото правоотношение на работника или служителя, който сам е осиновил дете, бъде прекратено.
(6) Родителят на работника или служителя, който сам е осиновил дете, е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се прекратява, когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете, ползва друг вид отпуск.
(8) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение второ КТ се заявява и ползва в календарни дни.
Чл. 46е. (1) Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б, ал. 8 КТ се ползва въз основа на писмено заявление от осиновителя. Към заявлението се прилагат копие от акта за сключен граждански брак, копие от влязлото в сила решение на съда за осиновяване и копие от акта за предаване на детето за осиновяване. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато осиновителят няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
(3) Осиновителят е длъжен незабавно да уведоми предприятието, когато по време на ползването на отпуска по ал. 1:
1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
2. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. детето почине;
5. осиновяването бъде прекратено от съда.
(4) При наличие на обстоятелствата по ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява.
(5) Осиновителят може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи."
§ 17. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „(осиновителката)", „от 2" и „малко" се заличават.
2. В ал. 3 думите „(осиновителката)" и „от 2" се заличават.
3. В ал. 5 думата „малко" се заличава.
4. Алинея 7 се изменя както следва:
„(7) Когато лицето, което само е осиновило дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските при осиновяване и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се ползва от един от неговите родители. В този случай отпускът се ползва и прекратява при условията и по реда на чл. 46 и 46б, без да се изисква съгласието на осиновителката или осиновителя. Към писменото заявление за ползване на отпуска се прилага и копие от препис-извлечението от акта за смъртта на осиновителката или осиновителя или акт от здравните органи, който установява заболяването на осиновителката или осиновителя и срока, за който е необходимо отпускът да бъде предоставен на лицата по чл. 167, ал. 4 КТ."
5. Алинея 8 се изменя както следва:
„(8) Родителят на лицето по ал. 7 има право на отпуск по чл. 167, ал. 4 КТ, при условие че работи по трудово правоотношение, независимо от това, дали лицето е работило, или работи по трудово правоотношение."
6. Алинея 9 се изменя както следва:
„(9) Когато починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст или двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение, или в детско заведение на пълна държавна издръжка, съответната част от отпуските по чл. 163, 164 и 164б се ползват от настойника, а с негово съгласие - от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) на детето. В тези случаи ползването на отпуска и неговото прекратяване се извършват съгласно разпоредбите на чл. 45 и 46 или на чл. 46б , като се представят и копия от препис-извлеченията от актовете за смъртта на двамата родители (осиновители) и копие от документ за настойничество."
§ 14. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след думата „родител" се добавя „(осиновител)".
2. В ал. 8 след думата „майката" се добавя „(осиновителката)", а след думата „бащата" се добавя „(осиновителя)".
§ 15. В чл. 49в, ал. 3 след думата „майката" се добавя „(осиновителката), а след думата „бащата" се добавя „(осиновителя)".
§ 16. В чл. 49г се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „родителите" се добавя „(осиновителите)".
2. В ал. 3 след думата „майката" се добавя „(осиновителката), а след думата „бащата" се добавя „(осиновителя)".
§ 17. Приложение № 7 се изменя така:
Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2
(Ново - ДВ, бр. 96 от 2006 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда от майката
Подписаната: ...................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
декларирам, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето:.................................................................................................................................................,
(трите имена на детето)
родено на ................................... 20 ................... г., ЕГН ..................................:
1. не съм лишена от родителски права и родителските ми права не са ограничени по установения ред;
2. детето не е дадено за осиновяване;
3. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
6. детето не е починало;
7. бащата или един от родителите на майката или бащата не ползват отпуск при условията на чл. 163, ал. 10 КТ.
Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
..................... 20 ..... г. Декларатор:...........................................
Забележки:
1. Декларацията се съхранява в личното досие на работника или на служителя.
2. Излишното се зачертава.
§ 18. Приложение № 8 се изменя така:
Приложение № 8 към чл. 45б
(Ново - ДВ, бр. 10 от 2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на труда от бащата
Подписаните:
1. .............................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ............................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като баща приема да ползва платен отпуск поради бременност и раждане на: .................................................................................................................................................
(трите имена на детето)
родено на ............................ 20 .... г., считано от .................... 20 .... г. до ..................... 20 .... г.
Декларираме, че:
1. бащата не е лишен от родителски права и родителските му права не са ограничени по установения ред;
2. детето не е дадено за осиновяване;
3. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
6. майката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ;
7. детето не е починало;
8. трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г. Декларатори:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.2. Излишното се зачертава.
§ 19. Приложение № 9 се изменя така:
Приложение № 9 към чл. 46б, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето
Подписаната/подписаният:....................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
декларирам следните обстоятелства, във връзка с ползването на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или 5, изречение първо от Кодекса на труда във връзка с чл. 46б, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, за детето: ................................................................................................................................................
(трите имена на детето)
родено на ................ 20 ... г., ЕГН ........................:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени по установения ред;
6. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
7. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
8. осиновителят или един от родителите на осиновителката или осиновителя не ползват отпуск при условията на чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ КТ.
Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.............. 20 ... г. Декларатор: .....................
Забележки:
1. Декларацията и приложените документи се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.
2. Излишното се зачертава.
§ 20. Приложение № 10 се изменя така:
Приложение № 10 към чл. 46в, ал. 1,
(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителя
Подписаните:
1.........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласен, а вторият като осиновител приема да ползва отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за: ..........................................................................................................................................
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ...................... 20 ... г., ЕГН ............................,
считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителката не е лишена от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
8. осиновителката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
9. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................. 20 ... г. Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в два екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.
§ 21. Създава се ново Приложение № 10а:
Приложение № 10а към чл. 46в, ал. 2
Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ КТ от родител на осиновителката или на осиновителя
Подписаните:
1.........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласен, а вторият като родител на осиновителката или като родител на осиновителя приема да ползва платен отпуск при осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст, за: ..........................................................................................................................................
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ...................... 20 ... г., ЕГН ............................,
считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителката/осиновителят не е лишен/а от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
8. осиновителката/осиновителят не продължава лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
9. трудовото правоотношение на осиновителката/осиновителя не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
.................. 20 .............. г. Декларатори:
1. ....................................
2. ....................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.
§ 22. Приложение № 11 се изменя така:
Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител на майката
Подписаните:
1.........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни
на ......................................................................................................,
(трите имена на детето)
родено на ...............................20 .... г.,
считано от ........................... 20 ... г. до................ 20 .... г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
5. майката не продължава да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ;
6. детето не е починало;
7. трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
.................. 20 ..........г. Декларатори: 1. ....................................
2. ....................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.
§ 23. Приложение № 12 се изменя така:
Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката или на бащата
Подписаните:
1.........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката или като родител на бащата приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни на:
.............................................................................................................,
(трите имена на детето)
родено на ................................. 20....г., ЕГН:..........................;
считано от ....................................... 20 .............. г. до .................20 ................. г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
5. майката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ;
6. детето не е починало;
7. трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
.................. 20 .............. г. Декларатори:
1. ....................................
2. ....................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.
§ 24. Приложение 13 се изменя така:
Приложение № 13 към чл. 46г, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)
Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител на работничка или служителка, която сама е осиновила дете
Подписаните:
1.........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласна, а вторият като родител на осиновителката приема да ползва платен отпуск при осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст, на ..........................................................................................................,
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ....... 20....г., ЕГН:........................,
считано от ........................................................ 20 .... г. до ...............20 ................... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителката не е лишена от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
8. осиновителката не ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
9. трудово правоотношение на осиновителката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .............. г. Декларатори:
1. ....................................
2. ....................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.
§ 25. Създава се ново Приложение № 13а:
Приложение № 13а към чл. 46д, ал. 1
Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда от родител на работник или служител, който сам е осиновил дете
Подписаните:
1.........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновител е съгласен, а вторият като родител на осиновителя приема да ползва платен отпуск при осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст, на ..........................................................................................................,
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ....... 20....г., ЕГН:........................,
считано от ........................................................ 20 .... г. до ...............20 ................... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителят не е лишен от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
8. осиновителят не ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение първо КТ;
9. трудово правоотношение на осиновителя не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .............. г. Декларатори:
1. ....................................
2. ....................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 26. Наредбата се приема на основание чл. 164б, ал. 12 и §121 от Кодекса на труда.
§ 27. Постановлението влиза в сила от 01.07.2018 г.

9:30 ч. - 12.07.2018 г.