Предаване на болнични листове от 2019 г. на СТМ през 2020 г.

Предаване на болнични листове на СТМ, 2020г. Дейността на Службите по трудова медицина са регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Предаване на болнични листове от 2019 г. на СТМ през 2020 г.


Дейността на Службите по трудова медицина са регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 
Съобразно Наредбата част от тези дейности е наблюдението на здравното състояние на работещите и в тази връзка работодателят е задължен да осигури условия за осъществяването на тази дейност и да предостави „техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина" ( съгласно чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).

Напомняме на нашите клиенти, че до края на месец юни 2020г. следва да ни предоставят, копия на ползваните болнични листове от служителите през предходната 2019 година, за да може да включим информацията от тях при изготвянето на Анализа на здравното състояние на работниците и служителите.

Един от вариантите е предаване на водения от вас регистър на болничните в случай, че от него може да се вземе цялата информация за болничния лист, включително диагноза по МКБ.