Промени в наредбата на разрешения за работа на лица под 18г.

Промени в наредбата за даване на разрешения за работа на лица под 18г.Разрешение за постъпване на работа на лице под 18 години.Сключване на трудов договор с лице под 18

Промени в наредбата на разрешения за работа на лица под 18г.Промените в Наредбата на разрешения за работа на лица под 18 години са с цел улесняване на процедурите и съкращаване на сроковете.
Така вече става възможно подаване на заявлението по електронен път, като се запазват същите изискуеми документи, както до сега.Срокът за отговор от Инспекция по труда е намален на 7 дни, а освен това Инспекцията ще уведомява при непълните или нередовни подадени документи. В 5-дневен срок от това уведомление, подателите ще могат да отстранят нередностите.


Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица 

Правно основание - чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.
Заявител - работодател.
Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

Необходими документи:
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда) и Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV) за лице под 18 години.
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско удостоверение за постъпване на работа, издадено от общопрактикуващ лекар (копие заверено "Вярно с оригинала");
 • Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
 • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години;
 • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.
 • Копие (заверено „Вярно с оригинала") на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено "Вярно с оригинала") на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години
Подаване на документите:
 • Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда" (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.
 • Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".
Начин на подаване на документите:
На хартиен носител - документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.
 • По електронен път - заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Електронно-административни услуги" (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). Описаните в от настоящата процедура приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.
Начин на получаване на решението - в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:
 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя:
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.
Срок на изпълнение - 7 дни, съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6/ 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.
Срок на валидност на разрешението:
 • до прекратяване на договора, за който е издадено разрешението
 • до отнемане на разрешението от Д ИТ
 • до навършване на 18 годишна възраст на лицето.
Образци на документи: