Длъжностна характеристика на длъжността Специалист системно осигуряване и информационна сигурност

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Специалист системно осигуряване и информационна сигурност.✅Длъжностна характеристика Специалист системно осигуряване и информационна сигурност.⚡️Специалист системно осигуряване и информационна сигурност.⚠️Подпомагане на техническата дейност свързана с офис оборудването /принтери, скенери, факсове, копирни машини и др./ и компютрите на служителите /desktop, laptop/.✔️Управление и поддръжка на телефонната система в офиса.✅Подпомага техническа подръжка на сървърите в офиса.⚠️Ефективно решаване на технически въпроси.✔️Подпомага техническата поддръжка на lan/wan и свързаното с тях обурудване.⚡️Инсталиране, преинсталиране на техниката.✅Преговори на условия с доставчици.

Длъжностна характеристика на длъжността Специалист системно осигуряване и информационна сигурност
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Специалист системно осигуряване и информационна сигурност, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Административен мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен.
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Административен Мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: средно специално;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Подпомагане на техническата дейност свързана с офис оборудването /принтери, скенери, факсове, копирни машини и др./ и компютрите на служителите /desktop, laptop/;
2. Управление и поддръжка на телефонната система в офиса;
3. Подпомага техническа подръжка на сървърите в офиса;
4. Ефективно решаване на технически въпроси;
5. Подпомага техническата поддръжка на lan/wan и свързаното с тях обурудване;
6. Инсталиране, преинсталиране на техниката;
7. Преговори на условия с доставчици;
8. Закупуване и ремонт на компютърна и офис техника във връзка с нуждите на компанията след съответно одобрение от страна на управителя на компанията, изготвяне и архив на съответната документация;
9. Следене и извършване на контрол във връзка с телефонните разговори на служители на компанията /VoIP, международни и др./, изготвяне на статистика;
10. Осигуряване на информационната сигурност в офиса;
11. Обучение на останалите служители във връзка с вътрешните IT правила, какато и на нови служители на комапнията;
12. Планиране, изпълнение и управление изпълнението на проектите в офиса засягащи сигурноста и подобряването на работата в офиса и в фирмата като цяло;
13. Обновяване на софтуера, използван във фирмата;
14. Управление и поддръжка на контролната системата за достъп в офиса, служебни чип-карти за достъп, приоритети за достъп и др. и изготвяне на съответните отчети свързаи с тях;
15. При необходимост участва в подбора на персонал в отдела.
16. При необходимост замества служители от отдела;
17. Проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
18. Подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
19. Изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
20. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.
В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                  (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07