Длъжностна характеристика на длъжността Търговски посредник

Длъжностна характеристика Търговски посредник, Търговски посредник, Търговско представителство, 33242004,НКПД 33242004, Посредничи при осъществяване на продажби на стоките на предприятието на други клиент

Длъжностна характеристика на длъжността Търговски посредник
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посредничи при осъществяване на продажби на стоките на предприятието на други клиенти.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки.
3. Информира клиентите за характеристиките, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, комплектовка и поддържане, цената и количеството, влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба.
4. Следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки.
5. Приема парични суми и издава фактури за осъществените продажби.
6. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на мениджър продажби.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства със счетоводител, търговски директор, мениджъри, началник склад, доставчик.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от мениджъра продажби.
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Служителят носи отговорност за:
- установена липса на стоки;
- материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
- отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да опазва в тайна сведенията съставляващи търговска тайна за предприятието.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа и за рекламации от клиенти;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Полза фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието и / или процент от реализираните продажби за определен период.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .................... език на комуникационно ниво;
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): инициативност, отговорност, упоритост, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на потребителите;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)           (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06