Инструктаж на учениците за безопасна работа и обучение във физкултурния салон и спортната площадка

Инструктаж на учениците за безопасна работа и обучение във физкултурния салон и спортната площадка.Преди провеждане на упражнения учениците предварително се инструктират от преподавателя за безопасна работа

Инструктаж на учениците за безопасна работа и обучение във физкултурния салон и спортната площадка
Инструктаж на учениците за безопасна работа и обучение във физкултурния салон и спортната площадка за учебната 20... /20.... година
За безопасно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, с цел опазване здравето и живота на учениците, те са длъжни да спазват следните правила:
 • да бъдат с подходящо облекло, с цел опазване на физическото им здраве и лична хигиена.
 • при провеждане на часовете на открито:
 • да бъдат строени на определеното от учителите място;
 • да не се гонят по двора;
 • да не се качват по оградите, дърветата и сградите в двора на училището;
 • да изпълняват стриктно нарежданията на учителите при изпълнение на задачите, с цел предотвратяване на травми и контузии;
При провеждане на занимания във физкултурния салон:
 • да не влизат в салона без учител;
 • да не използват уреди и пособия без указания;
При катерене, прескоци и други, да бъдат охранявани от преподаватели или ученици, инструктирани за тази цел.
Изисквания към физкултурния салон и физкултурната площадка за осигуряване на безопасните условия:
уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.
 • не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.
 • да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части / винтове, обтегачи и др. /
 • да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от уреди или от евентуални падания.
 • да се осигурят средства за увеличаване на триенето между контактните части на тялото и уреда.
 • да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражнения, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието, или уплаха и др..
Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнението на трудните моменти от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити / прескоци, отскоци и др./.
Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическо състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи.
На момичетата, ненавършили 15-годишна възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органи в областта на малкия таз.
Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка, да бъде с намалена твърдост за да не се допускат наранявания и травми при евентуални падания.
Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др., трябва да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести.
Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани.
При хвърляне на уреди строго се забранява да се съблюдава да няма хора на мястото около попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатия уред.
 • да не се използват физически износени уреди , криещи опасност от нараняване.
 • не се допускат учениците да играят самостоятелно без наблюдение на учител.
Клас             №        Родител на                                                             Подпис на родител
 1
 
 2  
 3