Комисията предприема действия за по-добра защита на работниците от химикали, причиняващи рак

⚠️Комисията предприема действия за по-добра защита на работниците от химикали, причиняващи рак.⛔European Commission - Employment, Social Affairs.✔️Commission takes action to better protect workers against cancer-causing chemicals.⚠️The Commission proposes to limit workers' exposure to five cancer-causing chemicals, in addition to the 21 substances that have already been limited or proposed to be limited since the beginning of this mandate. Estimates show that today's proposal would improve working conditions for over 1,000,000 EU workers and prevent over 22,000 cases of work-related illness.

2018-04-12 15:33:01
Европейска комисия по Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване предприема действия за по-добра защита на работниците от химикали, причиняващи рак
Комисията предприема действия за по-добра защита на работниците от химикали, причиняващи рак
Комисията предлага да се ограничи излагането на работници на пет химикала, причиняващи рак, в допълнение към 21-те вещества, които вече са били ограничени или са предложени да бъдат ограничени от началото на този мандат. Оценките показват, че днешното предложение ще подобри условията на труд за над 1 000 000 работници в ЕС и ще предотврати над 22 000 случая на професионално заболяване.
Предложените промени възнамеряват да ограничат експозицията на пет вещества, причиняващи рак, в допълнение към 21-те вещества, които вече са обхванати или са предложени. По този начин Комисията продължава непрестанните си усилия за непрекъснато подобряване на защитата на работниците от вредни химикали, за да предотврати по-нататъшни случаи на рак, свързан с работното място, както и други здравни проблеми.
Комисарят по трудова заетост, социални въпроси, мобилност и труд, Мариан Тисен, е заявил: "Днес Комисията предприе още една важна стъпка към борба с рака, свързан с работата, и други здравословни проблеми на работното място. Това ще подобри защитата на над 1 милион работници в Европа и ще спомогне за създаването на по-здравословно и безопасно работно място, което е основен принцип на Европейския стълб на социалните права. "
Комисията предлага в директивата за канцерогенните и мутагенните вещества да се включат нови гранични стойности на експозиция за пет химикала. Тези гранични стойности определят максимална концентрация за наличието на химикал, причиняващ рак, на въздуха на работното място. Бяха избрани следните пет канцерогени, които са от голямо значение за защитата на работниците:
  • Кадмий и неговите неорганични съединения;
  • Берилий и неорганични съединения на берилий;
  • Арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични арсенови съединения;
  • Формалдехидът;
  • 4,4'-Метилен-бис (2-хлороанилин) (MOCA).
⚠️ Първите три канцерогени, изброени по-горе, се използват широко в секторите като производство и рафиниране на кадмий, производство на никел-кадмиева батерия, механично облицоване, цинк и мед, леярни, стъклария, лаборатории, електроника, химикали, строителство, здравеопазване, пластмаси и рециклиране.