План за проверки ИТ през 2018 година

План за проверки ИТ през 2018 година.Главна инспекция по труда.Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.Какво проверява Инспекция по труда през 2018?

План за проверки ИТ през 2018 година
2018-02-13 21:55:21
Вижте какви са заложени проверки в тазгодишния план на инспекция по труда:
Дългосрочната цел на ИА ГИТ в годишния план за дейността през 2018 г. развива целта на социалната политика на Правителството на Република България, залегнала в разработената „Национална програма за развитие: България 2020" и на стратегическите цели: „Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите" и „Подобряване условията на труд в предприятията" от стратегическия план на Министерство на труда и социалната политика за периода 2017 г. - 2021 г.

През 2018 г. контролът, които Агенцията упражнява върху командированите лица, ще бъде подпомогнат чрез реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-3.009 „Контрол на командированите лица", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който стартира през м. март 2017 г. и ще приключи в края на 2018 г. В рамките на проекта ще бъде изграден единен официален национален уебсайт (информационен портал), структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС, като ще бъде изготвен и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България, с оглед планиране на контролната дейност и интегрирането му с наличната информационна система на Инспекцията по труда.

През 2018 г. ще продължи да осъществява контрол в предприятия от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните болести в страната.
Приоритет в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2018 г. ще бъде извършването на проверки на строителни обекти, в т.ч. и на обекти, на които се извършват дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", по изграждане на Софийското метро, строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи, както и такива, на които се извършват дейности по разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения.

През 2018 г. отново са планирани проверки при регистрирани земеделски производители, които притежават по-големи земеделски площи (изключващи възможността реколтата от плодове или зеленчуци да бъде прибирана с техен и на семейството им труд) и които не са се възползвали в достатъчна степен или изобщо не са се възползвали от възможността за сключване на еднодневни трудови договори. При проверките се отделя особено внимание на наличието на трудови договори по утвърден образец, регистрирани от съответната Дирекция „Инспекция по труда", както и изплащане на трудови възнаграждения на работниците лично срещу разписка в края на работния ден.

През 2018 г. контролните органи на Инспекцията по труда ще извършват планирани проверки за спазване на трудовото законодателство, касаещи защита на трудовите права на непълнолетни работници или служители, във връзка със сезонното наемане на работа на непълнолетни лица. Проверките обхващат както въпросите по възникване и съдържание на трудовите правоотношения, така и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на непълнолетните работници.

Програма 1 Инспектиране на предприятия от всички икономически дейности за гарантиране спазване законодателството в областта на труда и заетостта.
Мерки за изпълнение на Програма 1
Мярка 1: Осъществяване на контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на безопасност и здраве при работа, възникване и осъществяване на трудовите правоотношения в предприятия, извършващи строително- монтажни работи.

Мярка 2: Осъществяване на контрол по законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения в отрасъл „Растениевъдство и животновъдство", с акцент законосъобразното наемане на работници за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Мярка 3: Осъществяване на контрол в предприятия от всички икономически дейности (с изключение на тези по мярка 1 и мярка 2), насочен към борба с недекларираната заетост.

Мярка 4: Осъществяване на периодичен контрол в рискови производства и дейности.

Мярка 5: Осъществяване на контрол върху дейността на предприятия, които осигуряват временна работа, и на предприятия ползватели, в рамките на кампанията на SLIC „Безопасност и здраве на наетите от ПОВР и трансграничните работници".

Мярка б: Осъществяване на контрол по спазване на законовите изисквания за полагане на труд от чужденци в Република България.

Мярка 7: Осъществяване на контрол върху командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в държави - членки на ЕС.

Мярка 8: Осъществяване на контрол по законосъобразното осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа.

Мярка 9: Извършване на проверки на областно ниво по спазването на трудовото законодателство в предприятия от значими и/или структуроопределящи икономически дейности за областта, за които са идентифицирани трайни и/или сериозни проблеми, свързани със спазване на трудовото законодателство.
Подробният план за проверки на инспекция по труда, както и цялостната дейност на агенцията през 2018г. можете да намерите тук: