Сключване на трудов договор без определен срок, като и срочен трудов договор

Сключване на трудов договор без определен срок,срочен трудов договор,трудов договор за определен срок,трудов договор без определен срок

Сключване на трудов договор без определен срок, като и срочен трудов договор
2018-07-16 18:07:10
Трудов договор основание:
Да уреди трудовото правоотношение чрез сключване на трудов договор за неопределено време и трудов договор с определен срок (срочен трудов договор):
 • за неопределено време;
 • за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
 • до завършване на определена работа;
 • за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
 • за работа на длъжност, която се заема с конкурс за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
 • за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган;
 • за срока на дългосрочната командировка може да се сключва договор за работа на длъжност, определена за дългосрочно командироване в задгранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба.
Основание:
 • Кодекс на труда - чл. 61, 62, 66, 67, 68 и 307
 • Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
 • Наредба № 7 от 16 юни 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени.
Описание:
 • При работодателя да е налице длъжност или работа, която може да се заеме за: неопределено време, определен срок, за заместване на отсъстващ работник или служител, за извършване на определена работа, до провеждане на конкурс, за определен мандат, като и за срока на дългосрочната командировка може да се сключва договор за работа на длъжност, определена за дългосрочно командироване в задгранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба.
Действия на страните:
 • Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на трудов договор за неопределено време или срочен трудов договор, заедно с всички необходими документи, установени в Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Работодателят или определено от него длъжностно лице изготвя Проект на трудов договор (без определен срок или на срочен трудов договор) и го връчва на работника или служителя, за да се запознае със съдържанието му.
 • Трудовият договор се подписва от двете страни - работник или служител и работодател, и с това се счита за сключен.
 • В тридневен срок, считано от сключването му, работодателят изпраща Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).
 • Уведомлението до ТД на НАП може да бъде изпратено на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Към него се прилага Придружително писмо, което е в два екземпляра, когато изпращането на уведомлението се извършва чрез подаването му в компетентната или във всяка една ТД на НАП, или с препоръчано писмо с обратна разписка.
 • Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от трудовия договор и заверено копие от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
Правни последици:
 • Въз основа на сключения трудов договор без определен срок, или на сключения срочен трудов договор възниква трудово правоотношение.
 • Работникът или служителят може да започне работа в 7-дневен срок от получаване на екземпляр от трудовия договор и уведомлението до ТД на НАП или в изрично уговорения от страните срок в трудовия договор.
 • Ако работникът или служителят не постъпи на работа в определения от Кодекса на труда срок, се счита, че трудовото правоотношение не е възникнало.
Документи:
 • Молба (заявление) за сключване на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор;
 • Образец на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор;
 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
 • Придружително писмо (Приложение N° 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба Л/е 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда).
МОЛБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
за сключване на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор
Вх.№ ......../ .....20....г. 
До...................................................
(директор, управител, председател и др.)

На ...................................................
(предприятие, организация)

Гр. ........................ 
МОЛБА
От .....................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
живущ/а............................................................ ЕГН...........................
(точен адрес)
Уважаеми(а) господин(жо) .....................................................................................
Моля да бъда приет(а) на работа в повереното Ви предприятие на 
длъжност.........................................................................................................
(посочва се наименованието на длъжността или работата)
 • на безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда 
или 
 • на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 1-5, чл. 68, ал. 6 от Кодекса на труда

Притежавам диплома № ............./ .......20 ... г., издадена от....................................
(посочва се учебното заведение)

за завършено образование....................................................................................
(висше, колеж, средно, основно образование)

Притежавам документ за правоспособност............................................................
Владея чужди езици .............................................................................................
(посочва се какъв език и в каква степен се ползва (писмено и говоримо)

Имам набран трудов (служебен) стаж общо.............г..............м............д.
Имам осигурителен стаж.............г...............м................д.
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.

Прилагам следните документи:
1................................................................................................................
2................................................................................................................
3. ............................................................................................................
гр.(с.)..................... 

С уважение:..................
 (подпис на лицето)

.....................
(дата)
...........................................................................................................................
(наименование и точен адрес на предприятие, учреждение, фирма)
ТРУДОВ ДОГОВОР
№............../.....................г.
Днес,............... 20...... г., в гр. (с)...................................... на основание чл.67, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда
или чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл.68, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, чл.68, ал.6 от Кодекса на труда 

между:................................................................................. 
гр. ..........................., ул. ......................................................... №.......... , 
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК................................ наричан РАБОТОДАТЕЛ, представляван от............................................................................., ЕГН ..............................
(директор, изпълнителен директор, управител, мениджър и др.)
и .............................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН ................................. , л.к. №..............................., 
издадена от ....................... на........................
или ЛН за чужденец........................., със за­вършено ......................образование,
(висше, колеж, средно, основно образование)
Специалност................................................... диплома №........................... 
издадена от ..................................... квалификация ..................................., 
право­способност ................................................................................., 
притежавана научна степен ........................................................................
общ трудов/служебен стаж ..............г.................м...................д , 
в т.ч. по специалността......................................, 
осигурителен стаж........................г. ...................м...................д 
служебен стаж..............г.....................м..................д 
други периоди ......................................................... наричан РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ, 
се сключи този трудов договор.

РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ или СЛУ­ЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ....................................
код по НКПД-2011/КДА ......................... по длъжностна характеристика, 
с която РАБОТНИКЪТ/ СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
Мястото на работа е ................................................................................
Работното време за деня е .............. часа или за седмицата .................. часа.
Договорът се сключва за:
неопределен срок;
за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
до завършване на определена работа;
за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
за работа на длъжност, която се заема с конкурс за вре­мето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
за определен мандат, когато такъв е установен за съот­ветния орган;
за срока на дългосрочната командировка може да се сключва договор за работа на длъжност, определена за дългосрочно командироване в зад гранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба.
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграж­дение е в размер на ............лв.(с цифри и думи)

Допълнителни възнаграждения:
за ..............................................................................в размер на ..................лв.;
за ..............................................................................в размер на ..................лв.;
за ..............................................................................в размер на ..................лв.;

Трудовото възнаграждение се изплаща в следните сро­кове: .......................................
РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва:
по чл. 155, ал. 4 КТ, в размер на .................................... работни дни;
по чл. 155, ал. 5 КТ, в размер на .................................... работни дни;
по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, в размер на .............................. работни дни;
по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, в размер на .............................. работни дни;
по чл. 319 КТ, в размер на ........................................... работни дни.

РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ ще постъпи на работа на ...........................................

Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на........................................................................
Други условия:............................................................................
РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ: ............................             РАБОТОДАТЕЛ:........................... 
                                                   (подпис)                              (длъжност, подпис, печат)
Изготвил проекта на договора:

Гл. експерт в отдел „Човешки ресурси":...........................
 
Съгласувано с:
Гл. счетоводител:............................ 

Юрисконсулт:........................... 

Началник-отдел „Човешки ресурси":................... 

Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на ............. 20....г.


Връчил:.................................          Получил:..............................
                      (подпис)                                             (подпис)

Работникът или служителят постъпи на работа на .................. 20...г.