Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същият или при друг работодател

Видове трудови договори за допълнителен труд при същия работодател, с когото вече има сключен основен трудов договор чл.110 от Кодекса на труда. Работа по втори трудов договор със същия работодател

Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същият или при друг работодател
(Втори трудов договор)

2018-07-3117:22:49
Трудов договор допълнителен труд:
 • Учредяване на трудово правоотношение за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
Основание:
 • Кодекс на труда-чл. 67, 68, 110, 111, 112, 113, 152 и 153
 • Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
Описание:
Предварителни условия
 • При работодателя, с когото работникът или служителят има основно трудово правоотношение, следва да е налице свободна длъжност или работа, която е извън трудовите задължения на работника (служителя) по основното му трудово правоотношение.
 • При работодателя също така трябва да е налице свободна длъжност или работа, която може да се заеме по трудов договор за допълнителен труд (външно съвместителство) .
Действия на страните:
 • Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Към молбата той прилага всички необходими документи, установени в Наредба № 4 от II май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор , а също и своето писмено изразено Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ, работното време през седмицата заедно с работното време по трудовия договор на основната работа да има продължителност, превишаваща 48 часа.
 • Работодателят изготвя проект на Трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Проектът на договора се връчва на работника или служителя, за да се запознае със съдържанието му .
 • Трудовият договор се подписва от двете страни - работник или служител и работодател, и с това се счита за сключен .
 • В тридневен срок, считано от датата на сключване на договора, работодателят изпраща Уведомление по чл. 62, an. 5 от Кодекса на труда в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).
 • Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от трудовия договор и заверено копие от уведомлението до ТД на НАП.
 • След като е получил своя екземпляр от трудовия договор и завереното копие от уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ, работникът или служителят може да започне работа.
Срокове:
 • Трудовият договор по чл. 110 или чл. 111 КТ може да се сключи както за определен, така и за неопределен срок.
Правни последици:
 • В резултат на процедурата възниква трудово правоотношение за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Приложни документи: 
 • Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател, Съгласие по чл.113, ал. 2 КТ ( примерен образец ), Трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - (Приложение N° 1 към чл.1, ал.1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда).
МОЛБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Вх. №............... /................ г. 
До....................................................................
(директор, управител, председател и др.)
на....................................................................
(предприятие)
МОЛБА
от...........................................................
(трите имена по документ за самоличност)
живущ(а) .............................. (точен адрес) ЕГН ..........................
Уважаеми(а) господин(жо) .........................................
Моля да бъда приет (а) на работа по трудов договор за до­пълнителен труд в повереното Ви предприятие на длъжност ..................................... (посочва се наименованието на длъжността или работата) 
за ......................... (неопределено време, за определен срок, по заместване и т.н.) 
за.................. часа на ден ..................... или .................. часа на сед­мица.
Притежавам диплома №............ /...............,
издадена от........................... (посочва се учебното заведение) за завършено.......................... 
образование (висше, колеж, средно, основно образование)
Притежавам документ за правоспособност ....................................
Владея чужди езици ........................................................................
(посочва се какъв език и в каква степен се ползва, писмено и/или говоримо)
Имам набран трудов (служебен) стаж общо ...................................... г............... м................... дни.
Имам осигурителен стаж ............ г.............. м........... дни.
Съгласен съм работната седмица да е с продължителност повече от 48 часа.
Трудовите ми задължения по основното трудово правоотно­шение са различни от тези за изпълнение на длъжността (работа­та), за която кандидатствам за допълнителен труд. (този абзац се включва, само когато се кандидатства за работа при съ­щия работодател -чл. 110 КТ)
Отговарям на изискванията на чл. 112 КТ.
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.

Прилагам следните документи:
1. Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ
2. .................................................

С уважение: .................................
                        (подпис на лицето)
.............................
(дата)
СЪГЛАСИЕ
по чл. 113, ал. 2 КТ
Вх. №.......... /............ г.
До ...........................................
(ръководител, директор, управител)
на ..................................
                    (предприятие)
Уважаеми(а) господин (жо) .......................................................
На основание чл. 113, ал. 2 от Кодекса на труда давам съг­ласието си (не давам съгласието си) да работя повече от 48 ча­са седмично по основното си трудово правоотношение и трудовия договор за допълнителен труд, който е сключен с повереното Ви предприятие.
След изтичането на 4 месеца, считано от датата на това съг­ласие, се задължавам да го подновя в срок.

С уважение: ......................
(подпис на работника или служителя)
ТРУДОВ ДОГОВОР за допълнителен труд при същия или при друг работодател
.......................................................................
(наименование и точен адрес на предприятие, учреждение, фирма)
ТРУДОВ ДОГОВОР
№............ /........ г.
Днес ........... 20... г., в гр..................... на основание чл. 110 или чл. 111 от Кодекса на труда и във връзка с ...............(посочват се други основания и/или документи)
между:
1. .................................. гр...................... ул....................... №.......... , ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК ............................. наричан РАБОТОДАТЕЛ, представляван от.................................... (директор, управител, мениджър и др.) ЕГН ........................
и
2. ...............................................
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН ........................ л.к. № ..................... , издадена от .................. на ................ или ЛН за чужденец ........................., със завършено .............. образование, специалност ......................., диплома № ........... , издадена от .......................... квалификация ...................., притежавана научна степен ....................... , общ тру­дов стаж ............ г ..............м ...........д, в т.ч. по специалността ....................... осигурителен стаж ................... г..............
м................ д, наричан РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ, се сключи този трудов договор за допълнителен труд при същия работодател.
РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕ­ЛЯТ приема да изпълнява длъжността .........................................., код по НКПД-2011/КДА ............................. , с трудови задължения, които по длъжностна характеристика не са в предмета на основните тру­дови задължения по основния трудов договор, с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
Мястото на работа е ...........................
Работното време за деня е...... ч, за седмицата............. ч.
Работното време за седмицата се разпределя по следния начин: ................................................
(посочва се разпределението на работното време през седмицата, ако се работи различни часове в седмичните дни)
Работата (длъжността) се изпълнява извън установеното работно време по основното трудово правоотношение от ............. до ............... часа, при осигуряване на минимална междудневна и междуседмична почивка по чл. 152 и 153 КТ.
Договорът се сключва за срок ..........................
(неопределено време или определен срок)
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграж­дение е в размер на..................лв.
(с цифри и думи)
Допълнителни възнаграждения:
за............................. , в размер на........................лв.;
за............................. , в размер на........................ лв.;
за.............................. , в размер на........................ лв.
Трудовото възнаграждение се изплаща в следните сро­кове:
РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и до­пълнителен платен годишен отпуск както следва:
по чл. 155, ал. 4 КТ, в размер на..................... работни дни;
по чл. 155, ал. 5 КТ, в размер на..................... работни дни;
по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, в размер на.............. работни дни;
по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, в размер на.............. работни дни;
по чл. 319 КТ, в размер на .............................. работни дни.

РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ ще постъпи на работа на ............................................
Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на .................... (чл. 326, ал. 2 или чл. 334 КТ)
Други условия: ......................................
Работник/служител: .........................             Работодател:...........................
                                          (подпис)                      (длъжност, подпис, печат)
Изготвил проекта на договора:
Гл. експерт в отдел „Човешки ресурси": ..................
Съгласувано с:
Гл. счетоводител: .....................
Юрисконсулт: .........................
Ръководител „Човешки ресурси": .......................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на ...............20...г.

Връчил:..........................           Получил:..................
                     (подпис)                               (подпис)
Работникът или служителят постъпи на работа на...........20...г.