Сключване на трудов договор за извършване на надомна работа

Сключване на трудов договор за извършване на надомна работа,трудовият договор за надомна работа се сключва при условията и по реда на раздел I от глава пета от кт

Сключване на трудов договор за извършване на надомна работа
2018-07-16 17:13:39
:
Да уреди и гарантира условията и реда, както и правата и задълженията, на страните по трудовото правоотношение при осъществяване на надомна работа. 

Правно основание:
Кодекс на труда -чл. 1076- чл. 107ж

Описание:

Надомната работа представлява изпълнение на трудовите задължения от страна на работника, състоящи се в изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя, или в други помещения по негов избор, извън работ­ното място на работодателя, срещу възнаграждение с негови и/ или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

Предварителни условия:
Възможността да се договори и осъществява надомна работа предполага предварително договорени, изискуеми от закона клаузи в трудовия договор.

Така например в трудовия договор (Трудов договор, съдържащ изискуемите от КТ клаузи, свързани с осъществяването на надомна работа) изрично следва да се договорят следните условия, свързани с осъществяването на надомната работа, като:
 • местонахождението на работното място;
 • трудовото възнаграждение, в съответствие с прилаганите системи на заплащане на труда;
 • редът за възлагане и отчитане на работата;
 • начинът за снабдяване с материали и предаване на гото­вата продукция;
 • консумативните разходи за работното място и заплаща­нето им;
 • други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.
Действия на страните:
Въз основа на съответните клаузи в сключения тру­дов договор работодателят осигурява на работника или служителя, извършващ надомна работа:
 • условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
 • заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на ра­ботниците и служителите, които работят в предприятието;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • квалификация, преквалификация и обучение;
 • социално и здравно осигуряване, при условия и по ред, определени в закон;
 • възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятие­то, информиране и консултиране, и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието;
 • социално-битово и културно обслужване.
След изпълнение на задълженията на работодателя, в съответствие с клаузите от трудовия договор, уреждащи осъще­ствяването на надомната работа, при изпълнението й работникът или служителят е длъжен:
 • да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да осигурява достъп на работодателя и контролните ор­гани до помещението, където е работното му място - за проверка;
 • да не извършва дейности или действия, които създават без­покойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното, съгласно Закона за управление на етажната собственост, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.
Работникът или служителят, който извършва надом­на работа, сам определя:
 • началото, края и разпределението на работното време, в рамките на законоустановената му продължителност;
 • периодите на почивка в работния ден, между дневната и седмичната почивка.
Забележка: За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява не нормиран работен ден и полагане на извънреден труд.

Срокове:
Законът определя само един специфичен срок - след като сам определи началото, края и разпределението на работното време, както и периодите на почивка в работния ден, между дневната и седмичната почивка, по силата на закона работникът или служите­лят е длъжен писмено да уведоми работодателя за определените от него обстоятелства, изпращайки му специално Уведомление от работника до работодателя за обстоятелствата по чл. 107е, ал. 4 КТ, в 7-дневен срок от сключването на трудовия договор.
За неуредените в специалния раздел от Кодекса на труда въпроси - раздел VIII. „а" - „Допълнителни условия за извършване на надомна работа", се прилагат общите разпоредби на КТ.

Правни последици:
В резултат на процедурата с трудовия договор, съдържащ изискуемите от КТ клаузи, се урежда извършването на надомна работа, като се предоставя възможност за търсене на отговорност както по административен (от страна на ИА „Главна инспекция по труда"), така и по съдебен ред.

Приложни документи:
Трудов договор, съдържащ изискуемите от КТ клаузи, свързани с осъществяването на надомна работа.
Уведомление от работника до работодателя за обстоятел­ствата по чл. 107е, ал. 4 КТ.
Трудов Договор
, съдържащ изискуемите от КТ клаузи, свързани с осъществяване на надомна работа

ТРУДОВ ДОГОВОР
№ .............../ ............г.
Днес............. 20....... г., в. гр. (с.)..................................... ,на основание чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 1076, ал. 1 КТ и във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 или 2 КТ (или само чл. 68 , ал. 1, т. 1, 2 или 3 КТ - съответната точка в зависимост от срочността на договора), между:
1........................................................ ,гр.(с.)....................... ,ул...................................... № ............... ЕИК ................................ наричан в договора РАБОТОДАТЕЛ, представляван от................................................................................................. ,(име и длъжност на лицето)
и
2........................................................................................... (трите имена на лицето)
адрес:........................................................... ЕГН........................... ,л.к. № ............................... , издадена от............................ на................................................ със завършено................................ образование, специалност......................... , диплома №................. издадена от.............................. квалификация................................. , общ трудов/служебен стаж ..................................... в т.ч. по спе­циалността ............................ наричан в договора
РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ, се сключи този трудов договор.

РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява (посочва се конкретната работа)
Мястото на работа е...........................................................(работното място за осъществяване на надомна работа е домашният адрес на работника/служителя)
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграж­дение, в съответствие с прилаганите системи на заплащане на труда, е в размер на...................... лв.(посочва се размерът на трудовото възнаграждение с цифри и думи)

Забележка: В рамките на тази клауза преобладаващо, предвид харак­теристиките на надомната работа, ще се договаря система на заплащане спорд изработеното, например според изработените бройки или предоставените/извършени услуги и др. Няма пречка трудовото възнаграждение да се определи и според времетрае­нето на работата.
Допълнителните възнаграждения, предвидени по този договор са, както следва:
 • за......................................... в размер на........................ лв.;
 • за......................................... в размер на........................ лв.;
 • за........................................ , в размер на....................... лв.
Трудовото възнаграждение се изплаща в следните сро­кове:................................... 
Страните по този договор приемат, че работата се възлага и отчита ..................(писмено - например чрез дневник за възложеното и отчет за изпълнението му, който се води и съхранява от работодателя)
Снабдяването на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ с материали и предаването на готовата продукция се осъществява чрез..................................................... (например с превоз на работодателя или със собствен превоз на работника или служителя, но за сметка на работодателя и т.н.) директно до и от адреса на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ (местона­хождението на работното място)
Необходимите консумативни разходи, свързани с извър­шената надомна работа, предназначени за ................................... (например за електрическа енергия, вода и други подобни) се изплащат............................................. (посочва се периодът, на който ще се изплащат - например ежемесечно) като част.......................(например 1/2 част) от общия разход на съот­ветния измервателен уред за съответния месец от работодателя.

РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва: (посочва се правното основание) в размер на.................работни дни.
Други условия (свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа):...............................................................

Работодателят застрахова предоставените от него на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ материали, оборудване и готова про­дукция, намиращи се в....................................................(местонахождението на работното място)
Работодателят осигурява за своя сметка охранителни средства за предоставените от него на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ материали, оборудване и готова продукция, намиращи се в ........................(местонахождението на работното място)
РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ ще започне работа на .......................... г.
Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на..........................................

Работник/служител:..............             Работодател:..............
                                 (подпис)             (длъжност, подпис, печат)

Изготвил проекта на договора:.......................................................
Съгласувано с:
Гл. счетоводител:...............................
Юрисконсулт:.....................................
Ръководител „Човешки ресурси":.............................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на ................................. г.

Връчил:...................        Получил:...............
                (подпис)                       (подпис)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от работника до работодателя за обстоятелствата по чл. 107е, ал. 4 КТ
(примерен образец)
До...................................
(посочва се работодателят)
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 107е, ал. 4 от Кодекса на труда
Уважаеми(а) господин(жо)..................................
В съответствие със задължението ми по чл. 107е, ал. 4 КТ, с настоящото Ви уведомявам за следното:
Определям началото и края на работния ден, периодите на почивка в работния ден и седмичната почивка както следва:
начало на работния ден:................ ч (например 08.30 ч);
обедна почивка с начало от............. ч, продължителност ................... (часове минути) и край до ............. ч (например с начало от 12.30 ч., продължителност 45 минути, и край до 13.15 ч);
край на работното време:.............. ч (например: 17.15 ч);
седмичната почивка е в дните:............................. (например в събота и неделя).
Ако се наложи изменение на горните данни, своевременно ще Ви уведомя. .......................................................... 
С уважение:...........................
                  (подпис на лицето)
..............................
           (дата) 
Забележка: Работникът или служителят писмено уведомява работода­теля за посочените в примерния образец на уведомлението