Длъжностна характеристика на длъжността Редактор

Длъжностна характеристика на длъжността Редактор,Редактор,3305017,Главен редактор радио телевизия,Стажант,Заместник-главен редактор,Художествен редактор

Длъжностна характеристика на длъжността Редактор
I. Изисквания за заемане на длъжността 
1.Завършено образование: средно или висше образование

II. Основни трудови функции и задължения
Дейността на редактора е свързана с осигуряване на теми за нуждите на продуцираните от фирмата предавания. Осигуряването на тема включва: измисляне на темата, съгласуване с отговорния редактор, намиране и уговаряне за участие в предаването на гост- специалист по темата, както и на други участници в случай на необходимост. Редовно следене в пресата и в интернет и за всички новости и тенденции в тези области, които представляват интерес за предаванията на продуцента, както и за отзивите във форумите за предаванията на продуцента. Следи кореспонденцията и отговаря, когато е необходимо на зрителски запитвания отправени по и -мейл. Изготвя сценарен ред на предаването и го предава, където е необходимо. Организира редакционните събирания за съответното предаване. При необходимост участва в реализацията и на други проекти на продуцента.

III. Основни нормативни актове и други документи, с които заемащия длъжността" редактор „трябва да е запознат 
1.Правилник за вътрешния трудов ред.

IV. Организационни връзки и взаимоотношения
1. При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с координатор, режисьор, ас. Режисьор, водещи, редактори, продуценти, организатор.
2. Предоставянето на отчет и 
оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от продуцента.

V. Задължения и отговорности
1. Няма право да предоставя на други организации, на физически или на юридически лица, на други медии, както и да допуска по какъвто и да е начин разпространяването на факти и информация, свързани с дейността на фирмата, станали му известни при изпълнение на служебните задължения.
2. За срока предвиден в трудовия договор няма право без разрешение на ръководството да оказва услуги на конкурентни организации или институции със сходен предмет на дейност.

VI. Система за работната заплата
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност за седмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VII.. Изисквания на длъжността
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: ..................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на............................. език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)