Служебна бележка от работодател при неотложно пътуване в условия на извънредно положение (COVID-19)

Служебна бележка от работодател при неотложно пътуване в условия на извънредно положение. МВР изготви бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове. COVID-19

Служебна бележка от работодател при неотложно пътуване в условия на извънредно положение (COVID-19)


г., с която се блокира движението между градовете - ще има контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове.

ВАЖНО!!!: За работещите в други градове или обекти се изисква служебна бележка от работодателя, за да може човекът спокойно да отиде до работното си място.

Мерките се въвеждат считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

Ако работещите са с едно общо или индивидуални командировъчни като официален фирмен документ, това също би свършило работа. Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД счита, че не е необходимо да се дублира със служебна бележка.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
(във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на МЗ)
Изх. № ........................... 2020 г.

Долуподписаният ................................................................................................., с ЕГН ..................................., лична карта № ......................, издадена на ......................... г. от ........................, в качеството си на законен представител на "..........................................................." .........., ЕИК ....................., наричано по-долу за краткост „Работодател"

издавам настоящата служебна бележка в уверение на това, че

служителят / работникът ......................................................................................., с ЕГН ..........................., лична карта № ......................, издадена на ..................... г. от ............................., с настоящ адрес в област ................................., община ........................... гр. ......................., ПК ............, кв. .............................., ул. ....................... № ........, вх. ............., ет. ......, ап. ........

има действащ трудов договор с Работодателя и изпълнява следната длъжност:

..........................................................................................................................

Документът се издава, за да удостовери необходимостта от придвижване на лицето до работното му място в гр./с. област ................................., община ........................
гр. ......................., ПК ............, кв. ................................................,
ул. ................................................................ № ........, вх. ............., ет. ......, ап. ........ и обратно - до настоящия му адрес.

Пътуването на служителя представлява неотложно пътуване и/или е обусловено от потребност от трудово естество.

 

Да послужи пред: всички държавни и общински органи, вкл. МВР.

 

Телефон за връзка с Работодателя: .......................................

Дата: ................. 2020 г.

Подпис:.........................
/ ............................... /


Бележката се изисква при КПП-та на входовете и изходите на областните градове - в случаите, когато работник или служител пътува неотложно. Приложимо за периода на извънредно положение поради заплаха от разпространение на коронавирус COVID-19


Бланка на декларация от работодател може да свалите - 

Бланка на декларация от работодател може да свалите - 

Бланка на декларация (одобрена от МВР) със заверка от работодател може да свалите  - Изтегли в Docx

Бланка на декларация (одобрена от МВР) със заверка от работодател може да свалите  - Изтегли в PDF


МВР изготви бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ....................................................................................,
                                      (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН...................................., л.к. № ..................................................., издадена от ....................................... на ...................год.,
с постоянен адрес гр./с......................... област..............................................., бул./ул. .................................................№......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ...... и настоящ адрес гр./с.................................., област ........................................., бул./ул. .................................................№......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ......

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Живея на следния адрес гр./с............................ област ......................................,
(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или
бул./ул. .....................................................№......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ......
настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с......................... 

Област ..............................................., бул./ул. ..................................... №......

3. Работя в/за...............................................................................................,
(наименование на юридическото или физическото лице, за което деклараторът работи)

Заверка от работодателя по т. 3 и т. 4: ....................................................................
(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)
Дата на заверката:...............2020г.

4. ........................................................................................................................
(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)
5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място,вкоетосенамираадресът,накойтоживеяили работя са: ......................................................................................................................
(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на
...........................................................................................................................
настоящия или постоянен адрес или други причини)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Дата на деклариране:......... 2020г. 

Декларатор: (...........................................)
подпис на декларатора собствено, бащино и фамилно име

2020-03-22


Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.
На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:
I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
  

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.


II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.


III.Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.


IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.


IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.


Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването


Още по темата (COVID-19):