Учебна програма за Групите и Комитетите по условия на труд

⚠️Учебна програма за обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ❗Съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.✅Програма за Групите и Комитетите по условия на труд.✔️Комитетите и групите по условия на труд (КУТ и ГУТ).⛔Полезна информация за нормативните изисквания, определения и как да създадете Комитет по условия на труд КУТ или Група по условия на труд ГУТ в предприятие.

Учебна програма за Групите и Комитетите по условия на труд
⚠️Учебна програма за обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Тематични области на обучението
1.Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2.Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа.

3.Въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Вътрешни одити на системата по здраве и безопасност при работа.

4.Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: работодател, длъжностни лица, работещи.

5.Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.

6.Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.

7.Практическо упражнение: Класификация на трудовите дейности; идентифициране на опасностите при различните трудови дейности; определяне на работниците и служителите, изложени на опасности; определяне елементите на риска; оценка на риска; документиране.

8.Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд; съвместна работа със СТМ и длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР).

9.Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

10.Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.

11.Трудов травматизъм, професионална заболеваемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Докладване на потенциални инциденти. Разследване на злополуки и професионални заболявания. Застраховка за риск трудова злополука.

12.Специална закрила на някои категории работници. Определяне на места за заемане от трудоустроени и трудоустрояване на работещи. Условия за предоставяне на безплатна храна, намалено работно време и допълнителен годишен отпуск.
2017-10-15