Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. относно мерки за превенция на COVID-19

Заповед № РД 01-219/02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика относно мерки, които работодателите трябва да предприемат във връзка с COVID-19

Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. относно мерки за превенция на COVID-19
2020-04-03

В заповедта няма нещо ново по отношение на мерките, които сте приложили във връзка с COVID-19.
Важни моменти във връзка със заповедта:
 • Инструктажът относно COVID-19 изрично е упоменат като извънреден.
 • Задължение за временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които не използват предоставените им лични предпазни средства (може би става въпрос за новите ЛПС във връзка с COVID-19)
 • Минимум два пъти на ден/смяна дезинфекция.
 • Задължителната дистанцията между работещите и остава все така неясна - между 1 и 1,5 м.
 • Работодателите задължително трябва да дезинфекциратработните места най-малко два пъти в рамките на работния ден, както и дасъздадат организация на работа, която да ограничи до минимум преките контактимежду работниците и служителите в предприятието.
 • Работодателите се задължават да въведатпропускателен режим, който да гарантира, че на територията на предприятиетоняма да бъдат допуснати работници и външни лица, които имат симптоми на остри заразни заболявания. 
 • Задължително е и осигуряването на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите, както ина лични и колективни средства за защита на персонала. 
 • При използване наслужебен транспорт е необходимо дезинфекциране и проветряване на превознитесредства след всеки курс.
 • Работниците и служителите с грипоподобни симптоми трябва дабъдат временно отстранени от работа. Същата мярка се прилага и в случай, че тене използват предоставените им лични предпазни средства. 
 • Изпълнението на всички мерки от заповедта трябва да сеобсъдят в Комитетите / Групите по условия на труд в предприятията, а впредприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. 
 • Изпълнението на заповедта ще се контролира от Главната инспекция по труда.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:

1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 - 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи - с всички работници и служители.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

Пълният текст на заповедта можете да видите тук.