Видове обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Видове инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа.Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време

Видове обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
Полезна информация за обучение и нструктаж по безопасност и здраве при работа
✔️Обучение по ЗБУТ и инструктаж - здравословни и безопасни условия на труд
Част от най-важните елементи на системата за управление на здравето и безопасността във Вашето предприятие са инструктаж по безопасност и здраве при работа и обучение по безопасност и здраве при работа.
При необходимост от качествени обучения за Вашите служители извършващи инструктаж и обучение по ЗБУТ, може да се обърнете към Трудова медицина Медик Консултинг ООД -


✔️Трудова медицина Медик Консултинг ООД ще подготвят вашите служители за нормативно изискваните инструктаж и обучение по ЗБУТ - качествено, коректно и на най-добра цена!
Изискване на Законът за здравословни и безопасни условия на труд е работодателя да осигури на всеки работник и служител подходящи инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място, на длъжността и на професията.

✔️Инструктажите провеждани от работодателят осигуряват практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност от работниците и служителите, запознават ги с конкретните условия на работа и определените конкретни изисквания в зависимост от:
 • Различните специфичните рисковете и опасности за здравето и живота на работещите, свързани с машините, съоръженията, използваните материали, технологиите, теренните условия и други, с които се налага да работят.
 • Нормативните изисквания за безопасен труд за даден вид работа, професия и др..
 • Изискванията свързани с поведението на работещите на конкретното работно място, както и на територията на предприятието, при извършване на манипулации и др..
 • Определените регламентирани ограничения и забрани.
 • Определените изисквания, наложени в зависимост от конкретните и специфични условия на труд - работа с опасни вещества и други материали и суровини.
 • Основни правила за недопускане на пожари и аварии в организацията на тази дейност.
✔️Видовете инструктаж и обучение по безопасност на труда и основните изисквания за тяхното провеждане са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Избор на лицата за обучение по ЗБУТ и провеждане на инструктаж.


✔️Изборът на лицето или лицата, които ще провеждат инструктажите е решение на работодателя като тези лица могат да бъдат:

 • специалисти по безопасност и здраве при работа.
 • определени оправомощени длъжностни лица за осъществяване на надзор и профилактика на съоръженията с повишена опасност.
 • ръководители на структурни звена.
 • преки ръководители на структурни звена.
 • други специалисти - химици, биолози, и др.
✔️Инструктажите по безопасност и здраве при работа се провеждат през работно време, като финансовите средства, свързани с тяхното провеждане са за сметка на работодателя. ⚠️Проведените инструктажи се документират в документация по утвърдени от наредбата образци.
Предназначение на инструктажа е да бъдат заинтересовано вниманието на работниците и служителите към правилата за безопасните форми и начина за изпълнение на определена работа, да бъдат запознати и да развият проницателност към възможните опасности, които съществуват или могат да възникнат в процеса на трудовата дейност.

✔️В зависимост от продължителността на провеждане, инструктажът може да бъде:
 • първоначален инструктаж;
 • инструктаж на работното място;
 • периодически инструктаж;
 • всекидневен инструктаж;
 • извънреден инструктаж.
✔️Инструктаж по безопасност и здраве при работа
Инструктаж се провежда:

 • при започване/постъпване на работа.
 • задължително на командировани лица където са командировани.
 • задължително на лица, приети за обучение както и на учебна практика или за преквалификация и повишаване на квалификацията.
 • задължително при преминаване на друга работа, в друг цех, производство, работно място и др..
 • задължително през определен период.
 • задължително при въвеждане на нови технологии, съоръжения, машини, използване на нови суровини, материали и др..
 • задължително при сформиране на групи от разнородни професии за извършване на определена работа.
 • задължително при предоставяне за използване на лични предпазни средства.
 • задължително след трудови злополуки и тежки смъртни злополуки.
 • задължително след допуснати пожари, аварии, взривове и други, както и при констатирани сериозни нарушения на организацията на работа, на нормите и изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
 • по нареждане на контролните органи.
✔️Инструктаж - организация на провеждане
Организацията за провеждане на инструктажите се осигурява от работодателя. В зависимост от конкретните условия на труд и изготвената оценка на риска в предприятието, от характера на изпълняваната работа и от съществуващите производствени рискове, се посочват:
 • видове инструктаж.
 • обхватът на работниците и служителите, които подлежат на различните видове инструктаж по цехове, производства, професии, работни места или вид работа.
 • видовете и формите за инструктаж, провеждани на командировани лица, както и на лица, приети за обучение, производствени практики или повишаване на квалификацията си.
 • обучението на работното място.
 • тематиката на инструктажите не е задължителна.
 • продължителността на инструктажите.
 • длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите.
Във всички случаи работодателят задължително организира и провежда начален инструктаж както и инструктаж на работното място и задължително и периодичен инструктаж на работниците и служителите.

✔️Ежедневният инструктаж е с по - тясно приложение. Той се провежда за работници и служители, заети в дейности с висок производствен риск:
 • работещи в подземни, минни.
 • работещи на строителни и геологопроучвателни обекти.
 • работещи в кариери.
 • работещи в добива на нефт и газ.
 • работещи в производството и употребата на взривни материали и опасни химични вещества. 
✔️Наредбата за инструктаж предоставя възможност за едновременно провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с численост на персонала до 50 работещи и ограничен обем производствени дейности. Тази възможност, конкретизирана по работни места, производства, видове дейности, професии и други, следва да бъде регламентирана в документите които уреждат организацията на инструктажите.
При работата на работниците и служителите свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасности за здравето и живота на работещите, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, инструктажът на работното място се допълва (съвместява) с обучение за безопасните методи на работа. Само след успешно положен изпит за безопасните методи на работа работници и служители се допускат до самостоятелна работа.
Работодателя определят със заповед продължителността на обучението, работните места, темите, обучаващите лица и формата на изпита.
Продължителността на инструктажите се определя в часове или работни дни в зависимост от конкретните условия, рискови фактори, изискванията на нормативните актове и установените в организацията правила.
✔️Инструктаж - продължителност
Продължителността на инструктажите се определя в зависимост от оценката на риска и конкретните условия на работа в отделните цехове, звена, отдели, длъжности, видове работа и професия. В определени отрасли, дейности и производства, където работата е свързана с редица рискови фактори, е определена минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Такива са подземните работи, работата в открити рудници, както и строителството, производство на строителни материали, в металургични и химически предприятия, при обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност. За тези случаи работодателят е длъжен да определената минимална продължителност на инструктажите, а когато е необходимо, в зависимост от оценката на риска и конкретните условия на работа, да определи и по - голяма продължителност. Имайки предвид, че инструктажът дава практически указания за безопасна работа при конкретни условия, особена важност е да бъдат определени основните теми и програми, по които ще се провеждат. Определят от работодателя и следва да бъдат съобразени с вида на инструктажа.
✔️Началният инструктаж включва следните множествени въпроси:
Трудово законодателство и вътрешни правила на предприятието:
 • задължения и права на работещите;
 • работно време.
 • вътрешен трудов ред.
 • определени категории по закрила работещи.
 • осъществяван контрол.
 • трудови злополуки.
✔️Безопасност и охрана на труда:
 • запознаване с характера на дейността и територията на предприятието.
 • конкретни изисквания, свързани с енергийното стопанство.
 • рискови места.
 • индивидуалност и проявлението на професионалните рискове.
 • употребяваните знаци и сигнали за безопасност.
 • лични индивидуални предпазни средства.
 • колективни средства за защита.
✔️Здравеопазване на труда:
 • фактори на работната среда.
 • използвани опасни суровини.
 • специфични опасности.
✔️Противопожарна безопасност:
 • пожароопасни и/или взривоопасни зони както и такива помещения.
 • знак за тяхното маркиране.
 • средства за защита.
 • начини за обявяване.
 • различните начини и средства за пожарогасене.
 • знаци и сигнали за индивидуално/специфично поведение.
 • първа помощ или долекарска помощ при злополуки и натравяния.
 • безопасност на движението в района на предприятието както и извън него, др.
✔️Инструктаж на работното място
Самостоятелна работа на работника или служителя се разрешава след запознаване с действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа. Продължителността и тематиката се съобразяват с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.
✔️Елементи на програмата, следва да бъдат включени въпроси, свързани с:
 • производствени задължения.
 • характер на работа и работното място.
 • работно оборудване.
 • работни процеси.
 • организация на работа.
 • изходи и подходи.
 • работно оборудване и инструменти, с които се работи.
 • инструкции за безопасност и здраве при работа.
 • средства за колективна защита.
 • лични предпазни средства и правилата за тяхното използване и съхранение.
 • характерните за вида работа или работно място.
 • рискове и тяхната степен на проявление както и начини за тяхното ограничаване или избягване.
 • възможни повреди и неизправности на работно оборудване, които могат да се появят, както и начините за тяхното отстраняване.
 • аварийни пътища и аварийни маршрути.
 • санитарно - битови помещения.
 • местата с наличие на прахове, газове, изпарения, по какъв начин въздействат върху човека и мерките за защита и др..
✔️Инструктаж - ред и начин на документиране
⚠️Наредбата определя ред и начина на документиране за провеждане на инструктажите.
Документиране на инструктажите може при необходимост да се покаже че:
 • всички работещи са инструктирани.
 • работодателят е изпълнил задължението си.
 • вида на инструктажа.
 • основните въпроси, с които са запознати работещите.
 • инструктажите се удостоверява с подписа на работещия.
⚠️Документацията за провежданите инструктажи са обект на контрол за инспекторите по труда. Инспекция по труда и частност инспекторите имат право да отстранят от работа работници и служители, които не са инструктирани без значение дали това се дължи на пропуск на работодателя или на виновно длъжностно лице както и поведение на съответния работник или служител. Това може да има значение само за тяхната юридическа отговорност. Освен това познаването на правилата за безопасна работа (надлежно документиране на инструктажите) може да помогне на работника или служителя да упражни правото си да откаже изпълнението на възложената му работа, ако се създава опасност за живота или здравето му.
✔️Инструктаж и обучение
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Основната цел на обучението е придобиване на специални знания и практически умения за прилагане на правилата за безопасна работа. Задължение е на работодателят периодично, в зависимост от регламентираните срокове в нормативните актове, да организира и провежда обучение на своите работници и служители. Резултатът от обученията се удостоверяват с провеждане на изпит, от който зависи дали работникът или служителят ще бъде допуснат до работа или не. Успешно положен изпит гарантира допуска до работа, а неуспешно положен изпит не допуска работещият до работа.
✔️Форми на обучение
Има различни форми за обучение и повишаване на квалификацията на работниците и служителите по безопасността на труда. Те могат да бъдат различни курсове, семинари и др.. Задължително обучение и повишаване на квалификацията трябва да бъдат част от общите правила за здравословни и безопасни условия на труд, които са установени за съответната работа или дейност и в тази връзка част от системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд в предприятието.
Въпросът с „притежаване на необходимата квалификация и правоспособност" е поставен в различни специфични нормативни документи в областта на здраве и безопасност при работа. Притежаване на необходимата квалификация и правоспособност за работниците и служителите, които извършват работи със съоръжения, които са източник на повишена опасност е задължително. Допускането до такива работи е само на правоспособни работници и служители, което означава, че те притежават определена професионална квалификация (специални практически знания и умения за работа със съответното техническо средство или друго съоръжение).
✔️Професионална квалификация
Професионалната квалификация се удостоверява със свидетелство. Редът и изискванията за придобиване на съответната правоспособност се уреждат в различни нормативни актове.
Такива актове могат да бъдат посочени наредбите за придобиване или признаване на правоспособност на:
 • обслужване на парни и водогрейни котли.
 • заваряване.
 • работа с електрокари и мотокари.
 • монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори.
 • други нормативни документи, свързани с работа в среда на йонизиращи лъчения.
 • други нормативни документи, свързани с работа с електрически ток.
 • други рискове за здравето и безопасността.
В тази връзка на задължително обучение по безопасност на труда подлежат специалистите с ръководни функции от предприятието, както и работниците и служителите, имащи задължения да осъществяват съответните работи и професии, съгласно изискванията на нормативните актове.
Съгласно посочените нормативни документи, обучение и изпити за квалификационна група по безопасност на труда се провеждат за работниците и служителите, обслужващи електрически съоръжения, съоръжения от съобщителните системи, неелектрически съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ и други. За тях обучението и изпитите са ежегодни, а за длъжностните лица с ръководни функции - на период от две години.
✔️Периодично обучение
На периодично обучение за безопасно изпълнение на работата подлежат и:

 • операторите на товароподемни съоръжения (кранове).
 • подкрановите работници (прикачвачи).
 • електрокаристите и мотокаристите.
 • операторите на съоръжения с повишено налягане и др..
Периодично следва да бъде провеждано обучение за поддържане на знанията на работещите с работно оборудване, създаващо висок риск.
✔️Работодателят е длъжен и отговорен да не допуска до работа:
 • неправоспособни лица;
 • лица които не притежават необходимите знания и умения, изисквани от правилата за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Задължение е на работодателя провеждане на обучение, както и да констатира наличието на необходимите знания и умения, в съответствие с утвърдените отраслови правила или вътрешните правила за БЗР в предприятието.
Проверката за наличието на тези знания и умения се извършва по подходящ начин по преценка на работодателя. Подлежащи на такава проверка са длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, вкл. и лицата, които провеждат инструктажите на работещите. За тях работодателят е длъжен ежегодно да организира форми за повишаване на знанията, свързани с безопасността и здравето при работа.
Както при инструктажите, така и тук, когато контролните органи по спазване на трудовото законодателство установят, че работникът или служителят не притежава необходимите знания и умения за безопасна работа, могат да го отстранят от изпълняваната работа.
✔️Инструктаж и обучение - Правила за безопасност и здраве при работа
Правилата за безопасност и здраве при работа, както всеки един вътрешен за предприятието акт, се утвърждават от работодателя. Работодателя осигурява и тяхното разработване. Това при необходимост може да се възложи на:
 • органите по БЗР в предприятието.
 • службата по трудова медицина СТМ.
 • други специалисти с необходимите знания и квалификация.
Независимо кой ще разработва правилата по БЗР, те трябва да бъдат обсъдени в комитетите/групата по условия на труд и от синдикалните организации в предприятието (при създадени такива).
Правилата и инструкциите развиват общите изисквания на законодателството по БЗР, като се отчита характера на предприятието. Поради което те не могат да противоречат на установените нормативни изисквания.
С тях се определят:
 • особеностите на технологичен и производствения процес.
 • извършването на определени дейности.
 • работа с определени машини, съоръжения, материали, вещества и препарати;
 • установяват се правила за поведение и др..
 • създават се необходимите задължения за запазване на живота, здравето и безопасността на работещите.
Работодателят да има задължението да доведе до знанието на всички работници и служители правилата и инструкциите за безопасна работа. Те трябва добре да ги познават и от момента, в който се запознаят с тях, до момента на прекратяване на трудовото правоотношение и са длъжни да ги спазват. В случай, че работниците и служителите не спазват нормите и задълженията, установени в правилата, при необходимост работодателят може да им потърси дисциплинарна отговорност.
Дадено е право на работодателя е да избере формата, чрез която ще запознае работниците и служителите с правилата за безопасна работа. Това може да бъде постигнато:
 • с установения ред за инструктаж и обучение.
 • с запознаване на работещите срещу подпис.
 • поставяне на места, достъпни за всички.
 • може да се избере и друг подходящ начин.
✔️
Всички актуални нормативни документи за обучение и инструктаж може да намерите на сайта ни
Още полезна информация за инструктаж и обучение по безопасност и здраве, може да намерите и на другите наши сайтове:


www.zbut.bg
2018-07-13