Видове инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа

Полезна информация за инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа. Видове инструктаж и обучение на работното място, документиране и извършване

Видове инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

02.02.2017г.

Видове инструктаж, ежедневен инструктаж, ЗБУТ обучения, извънреден инструктаж, инструктаж на работното място, инструктаж по безопасност и здраве при работа, инструктаж по ЗБУТ, инструктажи збут, начален инструктаж, обучение бзр, обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, , обучение по ЗБУТ, периодичен инструктаж, периодично обучение

В тaзи публикация ще Ви дадем основна информация за инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа.

Инструктаж и обучение по ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд
Инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа са два от най-важните елементи от системата за управление на здравето и безопасността във Вашето предприятие.

Имате ли необходимост от качествени обучения на Вашите служители извършващи инструктаж и обучение по ЗБУТ? 
 • Може да се обърнете към www.zbut.bg. Те ще направят нормативно изискваните инструктаж и обучение по ЗБУТ качествено, коректно и на добра цена!

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да осигури на всеки работник и служител подходящи инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място, на длъжността и на професията.

Чрез инструктажите работодателят дава практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност от работниците и служителите, запознаването им с конкретните условия на работа и определяне на конкретни изисквания в зависимост от:

 • Специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите, свързани с машините, съоръженията, технологиите, използваните материали, теренните условия и други, с които те работят;
 • Нормативните изисквания за безопасен труд за съответния вид работа, професия и др.;
 • Изискванията към поведението на работещите на конкретното работно място, на територията на предприятието, при извършване на манипулации и др.;
 • Конкретно регламентирани ограничения и забрани;
 • Изисквания, наложени в зависимост от конкретните и специфични условия на труд – работа с опасни вещества и други материали и суровини;
 • Основни правила за недопускане на пожари и организацията на тази дейност.

Видовете инструктаж и обучение по безопасност на труда и основните изисквания за тяхното провеждане са определени с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Избор на лицата провеждащи инструктаж и обучение по ЗБУТ

Лица провеждащи инструктаж

Изборът на лицата, които провеждат инструктажите е решение на работодателя и могат да бъдат: специалисти по безопасност и здраве при работа; оправомощени длъжностни лица за осъществяване на надзор и профилактика на съоръженията с повишена опасност; ръководители на структурни звена, както и съответните преки ръководители; други специалисти – лекари, биолози, химици и др. Инструктажите се провеждат през работно време, като финансовите средства, свързани с тяхното провеждане са за сметка на работодателя. За проведените инструктажи се оформя документация по утвърдени от наредбата образци.

Целта на инструктажа е да бъде ангажирано вниманието на работниците и служителите към правилата за безопасните форми и начина за изпълнение на определена работа, да бъдат запознати и да развият усет към възможните опасности, които съществуват или могат да възникнат в процеса на трудовата дейност.

В зависимост от времето на провеждане, инструктажът може да бъде:

 1. начален инструктаж;
 2. инструктаж на работното място;
 3. периодичен инструктаж;
 4. ежедневен инструктаж;
 5. извънреден инструктаж.

Инструктаж се провежда:

при постъпване на работа; на командировани лица – на мястото на командировката; на лица, приети за обучение, учебна практика, преквалификация и повишаване на квалификацията; при преминаване на друга работа, в друг цех, производство, работно място и др.; през определен период; при въвеждане на нови технологии, машини, съоръжения, използване на нови суровини, материали и др.; при сформиране на групи от разнородни професии за извършване на определена работа; при предоставяне за използване на лични предпазни средства; след тежки и смъртни трудови злополуки; след допуснати аварии, пожари, взривове и други, както и при констатирани сериозни нарушения на организацията на работа, на нормите и изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; по нареждане на контролните органи.

Инструктаж – организация на провеждане

Организацията на провеждане на инструктажите се осигурява от работодателя. В зависимост от конкретните условия на труд и изготвената оцнка на риска в предприятието, от характера на изпълняваната работа и от съществуващите производствени рискове, се посочват:

– видовете инструктаж;

– обхватът на работниците и служителите, които подлежат на различните видове инструктаж по производства, цехове, работни места, професии или вид работа;

– видовете и формите за инструктаж, провеждани на командировани лица, както и на лица, приети за обучение, производствени практики или повишаване на квалификацията си;

– обучението на работното място;

– тематиката на инструктажите;

– продължителността на инструктажите;

– длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите.

Във всички случаи работодателят задължително организира и провежда начален инструктаж, инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на работниците и служителите. 

Инструктаж по безопасност и здраве при работа

Ежедневният инструктаж е с по – тясно приложение.

Той се провежда за работници и служители, заети в дейности с висок производствен риск: работещи в подземни, минни и строителни и геологопроучвателни обекти, кариери, добива на нефт и газ, производството и употребата на взривни материали и опасни химични вещества. Дава се възможност за едновременно провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с численост на персонала до 50 работещи и ограничен обем производствени дейности. Тази възможност, конкретизирана по работни места, производства, видове дейности, професии и други, следва да бъде регламентирана в документа, уреждащ организацията на инструктажите.

Когато работата на работниците и служителите е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, инструктажът на работното място се допълва (съвместява) с обучение за безопасните методи на работа. Тези работници и служители се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит за безопасните методи на работа. Работните места, тематиката, продължителността на обучението, обучаващите лица и формата на изпита се определят със заповед на работодателя. Продължителността на отделните инструктажи в часове или работни дни се определя в зависимост от конкретните условия, рискови фактори, изискванията на нормативните актове и установените в предприятието правила.

Инструктаж – продължителност

Продължителността на инструктажите се определя в зависимост от оценката на риска и конкретните условия на работа в отделните цехове, звена, отдели, длъжности, видове работа и професия. В определени отрасли, дейности и производства, където работата е свързана с редица рискови фактори, е определена минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Това са подземните работи, работата в открити рудници, в строителството и производство на строителни материали, в металургични и химически предприятия, както и при обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност. В тези случаи работодателят е длъжен да осигури определената минимална продължителност на инструктажите, а когато е необходимо, в зависимост от оценката на риска и конкретните условия на работа, да определи и по – голяма продължителност.

Като се има предвид, че инструктажът дава практически указания за безопасна работа при конкретни условия, особена важност е да бъдат определени основните теми и програми, по които ще се провеждат. Те се определят от работодателя и следва да бъдат съобразени с вида на инструктажа.

Началният инструктаж включва следните групи въпроси:

Трудово законодателство и вътрешни правила на предприятието:

 • права и задължения на работещите;
 • работно време;
 • вътрешен трудов ред;
 • закрила на определени категории работещи;
 • осъществяван контрол;
 • трудови злополуки;

Безопасност на труда:

 • запознаване с характера на дейността и територията на предприятието;
 • конкретни изисквания, свързани с енергийното стопанство;
 • опасни места;
 • характера и проявлението на професионалните рискове;
 • използвани знаци и сигнали за безопасност;
 • лични предпазни средства;
 • колективни средства за защита;

Хигиена на труда:

 • фактори на работната среда;
 • използвани опасни вещества;
 • специфични опасности;

Противопожарна охрана:

 • пожароопасни и взривоопасни зони и помещения;
 • символи за тяхното маркиране;
 • средства за защита;
 • начини за оповестяване;
 • начини и средства за пожарогасене;
 • знаци и сигнали за специфично поведение;

Долекарска помощ при злополуки и отравяния.

Безопасност на движението в района на предприятието и извън него и др.

Инструктаж на работното място

Тъй като инструктажът на работното място се провежда преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя, важно е той да бъде запознат с действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа. Тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.

Като елемент на програмата, в този случай могат да бъдат включени въпроси, свързани с:

– производствени задължения;

– характер на работа и работното място: работно оборудване, работни процеси, организация на работа, подходи и изходи;

– работно оборудване и инструменти, с които се работи;

– правила за безопасност и здраве при работа;

– средства за колективна защита, лични предпазни средства и правилата за тяхното използване и съхранение;

– характерните за вида работа или работно място рискове, тяхната степен на проявление и начини за тяхното ограничаване или избягване;

– възможни повреди и неизправности на използваното работно оборудване, които могат да се появят, както и мерките за тяхното отстраняване;

– аварийни маршрути и аварийни пътища;

– санитарно – битови помещения;

– местата с наличие на прахове, изпарения, газове, начините на тяхното въздействие върху човека и мерките за защита и др.

Инструктаж – ред и начин на документиране

Провеждането на инструктажите се документира по ред и начин, определени от Наредбата. Целта е да може да се използва при необходимост и да показва: че всички работещи са инструктирани; начина, по който работодателят е изпълнил задължението си; вида на инструктажа; основните въпроси, с които са запознати работещите, тъй като това се удостоверява с подписа на работещия.

Документацията за провежданите инструктажи е обект на контрол за инспекторите по труда. Те имат право да отстранят от работа работници и служители, които не са инструктирани без значение дали това се дължи на пропуск на работодателя или на виновното поведение на съответния работник или служител. Това може да има значение само за тяхната юридическа отговорност. Освен това познаването на правилата за безопасна работа (надлежно документирано) може да помогне на работника или служителя да упражни правото си да откаже изпълнението на възложената му работа, ако се създава опасност за живота или здравето му.

Инструктаж и обучение 

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Обучението има за цел придобиване на специални знания и практически умения за прилагане на правилата по БЗР. В тази връзка работодателят периодично, в зависимост от регламентираните срокове в нормативните актове, е длъжен да организира и провежда обучение на своите работници и служители. Резултатът от обученията се удостоверяват с провеждане на изпит, от който зависи дали работникът или служителят ще бъде допуснат до работа или не. Ако изпитът е положен успешно, работещият се допуска до работа, а ако не – не се допуска.

Форми на обучение

Формите за обучение и повишаване на квалификацията на работниците и служителите по безопасността на труда могат да бъдат различни – курсове, семинари и др. Те трябва да бъдат част от общите правила за здравословни и безопасни условия на труд, които са установени за съответната работа или дейност и в тази връзка част от СУБЗУТ в предприятието.

Въпросът с „притежаване на необходимата квалификация и правоспособност” е поставен в множество специфични нормативни документи в областта на БЗР. Това с особена сила важи за работниците и служителите, които извършват работи със съоръжения, които са източник на повишена опасност. До такива работи се допускат само правоспособни работници и служители, което означава, че те притежават определена професионална квалификация (специални практически знания и умения за работа със съответното техническо средство или друго съоръжение).

Професионална квалификация

Професионалната квалификация се удостоверява със специално свидетелство. Редът и изискванията за придобиване на съответната правоспособност се уреждат в специални нормативни актове.

Като такива могат да бъдат посочени наредбите за придобиване или признаване на правоспособност на:

 • обслужване на парни и водогрейни котли;
 • заваряване;
 • работа с електрокари и мотокари;
 • монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори;
 • други нормативни документи, свързани с работа в среда на йонизиращи лъчения;
 • други нормативни документи, свързани с работа с електрически ток;
 • други рискове за здравето и безопасността.

В тази връзка на задължително обучение по безопасност на труда подлежат специалистите с ръководни функции от предприятието, както и работниците и служителите, имащи задължения да осъществяват съответните работи и професии, съгласно изискванията на нормативните актове.

Съгласно посочените нормативни документи, обучение и изпити за присъждане на квалификационна група по безопасност на труда се провеждат за работниците и служителите, обслужващи електрически съоръжения, съоръжения от съобщителните системи, неелектрически съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ и други. За тях обучението и изпитите са ежегодни, а за длъжностните лица с ръководни функции – на период от две години.

Периодично обучение

На периодично обучение и доказване на знанията за безопасно изпълнение на работата подлежат и:

 • операторите на товароподемни съоръжения (кранове);
 • подкрановите работници (прикачвачи);
 • електрокаристите и мотокаристите;
 • операторите на съоръжения с повишено налягане и др.

Периодично следва да бъде провеждано  обучение за поддържане на знанията на работещите с работно оборудване, създаващо висок риск.

Работодателят е длъжен и отговорен да не допуска до работа:

 • неправоспособни лица;
 • тези, които не притежават необходимите знания и умения, изисквани от правилата за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

В тази връзка е и неговото задължение за обучение, както и да констатира наличието на необходимите знания и умения, в съответствие с утвърдените отраслови правила или вътрешните правила за БЗР в предприятието.

Проверката за наличието на тези знания и умения се извършва по подходящ начин по преценка на работодателя. Обект на такава проверка са длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, вкл. и лицата, които провеждат инструктажите на работещите. За тях работодателят е длъжен ежегодно да организира форми за повишаване на знанията, свързани с безопасността и здравето при работа.

Както при инструктажите, така и тук, когато контролните органи по спазване на трудовото законодателство установят, че работникът или служителят не притежава необходимите знания и умения за безопасна работа, могат да го отстранят от изпълняваната работа.

Инструктаж и обучение – Правила за безопасност и здраве при работа

Правилата за безопасност и здраве при работа, както всеки вътрешен за предприятието акт, се утвърждават от работодателя. Той трябва да осигури  и тяхното разработване. Това може да се възложи на:

 • органите по БЗР в предприятието;
 • службата по трудова медицина СТМ;
 • други специалисти с необходимите знания и квалификация.

Независимо кой ще разработва правилата по БЗР, те трябва да бъдат обсъдени в комитетите/групата по условия на труд и от синдикалните организации в предприятието (ако има създадени).

Правилата развиват общите изисквания на законодателството по БЗР, като се отчита характера на производството в предприятието. Поради което те не могат да противоречат на установените нормативни изисквания.

С тях се определят:

 • особеностите на производствения и технологичен процес;
 • извършването на определени дейности;
 • работа с определени машини, съоръжения, материали, вещества и препарати;
 • установяват се правила за поведение и др.;

или казано накратко – създават се необходимите задължения за запазване на живота, здравето и безопасността на работещите.

Съвсем логично е работодателят да има задължението да доведе до знанието на всички работници и служители правилата за безопасна работа. Те трябва добре да ги познават и от момента, в който се запознаят с тях, до момента на прекратяване на трудовото правоотношение са длъжни да ги спазват. В случай, че работниците и служителите не спазват нормите и задълженията, установени в правилата, работодателят може да им потърси дисциплинарна отговорност.

Право на работодателя е да избере формата, чрез която ще запознае работниците и служителите с правилата за безопасна работа. Това може да бъде постигнато:

 • чрез установения ред за инструктаж и обучение;
 • чрез запознаване на работещите срещу подпис;
 • както и като ги постави на места, достъпни за всички;
 • по друг подходящ начин.